Triển khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19

10/05/2023 - Lê Tuấn Sơn 7720 Lượt xem
Triển khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19
Thực hiện Công văn số 6445/BYT-DP ngày 09/8/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.
Để công khai, minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, các đơn vị, địa phương sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID19 để triển khai chiến dịch.
Nền tảng 4 thành phần: Cổng thông tin tiêm chủng tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn; Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng; Hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử. Trong thời gian qua các đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiêm chủng, để đẩy mạnh ứng dụng việc áp dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng.
Sở Y tế triển khai các nội dung:
1. Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tiêm chủng tại đơn vị thực hiện ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Chỉ đạo tham dự đầy đủ các Lớp tập huấn, nhập liệu và báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên ứng dụng do Sở Y tế phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp –  Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức.
2. Phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm về công tác nhập liệu, triển khai Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 của đơn vị.
024.37368315