đến
Thiết lập lại

Bộ công cụ Chiến lược y tế điện tử quốc gia phiên bản tiếng Việt

Ngày ban hành: 03/04/2023

Hiệu lực: Hết hiệu lực

Kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7 (CDA) – Tiếng Việt.

Ngày ban hành: 06/04/2023

Hiệu lực: Hết hiệu lực

Bộ Y tế công bố hồ sơ sức khỏe cá nhân phiên bản tiếng Việt

Ngày ban hành: 15/04/2023

Hiệu lực: Hết hiệu lực

Tài liệu tập huấn triển khai bệnh án điện tử và thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành: 01/04/2023

Hiệu lực: Hết hiệu lực

Bộ công cụ Chiến lược y tế điện tử quốc gia phiên bản tiếng Việt

Ngày ban hành: 05/04/2023

Hiệu lực: Hết hiệu lực

Kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7 (CDA) – Tiếng Việt.

Ngày ban hành: 02/04/2023

Hiệu lực: Hết hiệu lực

Bộ Y tế công bố hồ sơ sức khỏe cá nhân phiên bản tiếng Việt

Ngày ban hành: 01/04/2023

Hiệu lực: Hết hiệu lực

Tài liệu tập huấn triển khai bệnh án điện tử và thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành: 01/04/2023

Hiệu lực: Hết hiệu lực

Tìm thấy: 8 văn bản
024.37368315