Ban lãnh đạo trung tâm

Giám đốc

Đỗ Trường Duy

Phó Giám đốc

Phạm Xuân Viết

Phó Giám đốc

Nguyễn Trường Nam