Thống kê - Báo cáo

Chương trình tập huấn “Triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử và hồ sơ sức…

Chương trình tập huấn “Triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử và hồ sơ sức…

30/03/2023 - admin

Ngày 19/04/2019, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 1465/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình tập huấn

Tài liệu Hội nghị Triển khai các hoạt động và cơ chế tài chính đối với mạng lưới y tế

Tài liệu Hội nghị Triển khai các hoạt động và cơ chế tài chính đối với mạng lưới y tế

30/03/2023 - admin

Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Hướng dẫn kết nối, dữ liệu vào phần mềm thống kế y tế

Hướng dẫn kết nối, dữ liệu vào phần mềm thống kế y tế

30/03/2023 - admin

Hướng dẫn kết nối, gửi dữ liệu vào phần mềm Thống kê y tế

Chương trình tập huấn “Triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử và hồ sơ sức

Chương trình tập huấn “Triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử và hồ sơ sức

30/03/2023 - admin

Ngày 19/04/2019, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 1465/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình tập huấn …

Tài liệu Hội nghị Triển khai các hoạt động và cơ chế tài chính đối với mạng lưới y tế

Tài liệu Hội nghị Triển khai các hoạt động và cơ chế tài chính đối với mạng lưới y tế

30/03/2023 - admin

Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2019

Hướng dẫn kết nối, dữ liệu vào phần mềm thống kế y tế

Hướng dẫn kết nối, dữ liệu vào phần mềm thống kế y tế

30/03/2023 - admin

Hướng dẫn kết nối, gửi dữ liệu vào phần mềm Thống kê y tế

Tổng số bản ghi: 6
024.37368315