Chương trình tập huấn “Triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử và hồ sơ sức

30/03/2023 - admin 8293 Lượt xem

Ngày 19/04/2019, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 1465/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình tập huấn …

024.37368315